Tekniska specifikationer Akribi Cloud

Lokal
Serverhallen är inrymd i ett före detta bankvalv och skyddas av en omgivande stålkonstruktion med skottsäkert Hammerglas®. Hammerglass är 300 ggr starkare än glas – och i det närmaste okrossbar. Med sin unika ytbeläggning av kiseloxid är Hammerglass-skivorna resistenta mot de flesta former av kemikalier och syraattacker.

Själva datacentret omges av pansarväggar och dörrar av säkerhetsklass 5, vilket gör det omöjligt att nå datacentret utan korrekt autentisiering. Det finns rigorösa regler hur personal får tillgång till centret. All aktivetet i datacentret loggas och lagras. Datacentret är utrustad med ett flertal övervakningskameror som kontinuerligt lagrar rörelser och alla andra händelser i samtliga lokaler.

Brandskydd
Datacentret är byggt som en helt tätslutande brandcell med flera olika lager stålplåt och brandsäkert material. Två gånger EL-120 ger sammanlagt ca fyra timmar innan en eventuell brand kan ta sig in till datahallen.

I datahallen mäts antändningsbara partiklar i luften med hjälp av laser. Dessutom känner systemet med hjälp av multipla mätpunkter snabbt av rök och eventuella brandpartiklar. Om en brand uppstår används släckningsgasen HFC-227ea (Heptafluoropropane).

Gasen är miljövänlig och mycket väl lämpad för datacenter, då den inte lämnar några rester efter sig. Varken människor eller miljö kan skadas av gasen, som inte heller skapar korrosion, varav det inte krävs sanering efter användning. Olika släckningsgaser angriper olika moment i brandförloppet, HFC-227ea angriper energiutvecklingen och stoppar på så sätt att branden utvecklas, och ser till att branden snabbt dör ut.

Elförsörjning
För att säkerställa elförsörjningen används två separata matningar på vardera 500 ampere De är anslutna till två, av varandra helt oberoende, geografiskt skilda kraftstationer.
UPS systemet levererar säker och kontrollerad el till datacentret. UPS:en ser till att inga skadliga avbrott, kraftiga spikar/störningar når systemet och utrustningen. UPS:en kan också leverera reservkraft till hela datacentret i ca en timme.

Om strömförsörjningen skulle fallera från kraftstationerna startar automatiskt ett dieselaggregat som kan driva hela datacentret.

Hårdvara
Dubbla internetanslutningar ger Datacentret en SLA på 99,9% avseende Internetaccess. Det finns en backupanslutning med HSRP Hot Standby Routing Protokoll standard för feltolerant Internetaccess. Automatic High-Availibility Service en feltolerant H-A miljö, vilket möjliggör en driftgaranti på 99.9%. Felaktigheter i en hårdvarukomponent medför att en ny enhet automatiskt träder in i dess plats.

Backup
Backup sker enlig följande:
• 1 gång per dygn, nattetid, lyfts data ur befintligt lagringssystem på ett applikationskonsistent vis. Datat sparas sedan i ett separat system i en geografiskt skild datahall.
• 30 versioner av applikationskonsistent data sparas i ett rullande schema.
• 4 gånger per dygn görs ”snapshot” / fryspunkter för data i aktiva lagringssytem. ”Snapshot” / Fryspunkter replikeras över till sekundärt lagringssytem i en geografisk skild datahall.
• 12 versioner av ”snapshots” / fryspunkter sparas i ett rullande schema.

Autentisering
Autentisering kan ske med Multi-Factor Authentication. Aviseringar görs via telefon, SMS eller mobilapp.

Kryptering
Datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). Krypteringen sker med 256-bitars SSL kryptering.

Automatisk utloggning
Användaren loggas automatiskt ut efter 6 timmar inaktivitet i Fenix Cloud och 60 minuters inaktivitet i Fenix Anywhere.

Antivirus
Samtliga servrar och 100% av alla processer övervakas kontinuerligt. Analysen är i realtid uppkopplad mot flera olika databaser över kända virustyper.